هواپیماها چطور زمین را نابود می‌کنند

تیم تحریریه پاکزی | یک‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸

۴ دقیقه مطالعه

تأثیرات زیست محیطی سفرهای هوایی
تأثیرات زیستمحیطی سفرهای هوایی وقتی اتفاق میافتد که موتورهای هواپیما شروع به خارج کردن گرما، صدا، ذرات دیگر و نیز گاز میکنند که باعث تغییرات آب و هوایی و کاهش جهانی در میزان تابش مستقیم نور خورشید بهصورت تدریجی میشود. هواپیماها ذرات و گازهایی مانند دیاکسید کربن، بخارآب، هیدروکربن، مونواکسید کربن، اکسید نیتروژن، اکسید سولفور، سرب و کربن از خود خارج میکنند که درنهایت منجر به واکنش میان این ذرات با اتمسفر میشود.
علیرغم کاهش انتشار گازها از ماشینها و موتورهای مجهز به موتورهای توربوفن و توربوپاپ، رشد سریع سفرهای هوایی در سالهای گذشته به افزایش نقش این صنعت در آلودگی هوا کمک کرده است. از سال 1992 تا 2005 تعداد کیلومترهایی که توسط مسافران طی شده به 5.2 درصد در هرسال افزایش یافت. بهعلاوه انتشار گازهای گلخانهای ناشی از سفرهای هوایی در ناحیه اروپا بین سالهای 1990 تا 2006 به 87 درصد افزایش یافت.


تحقیقات جامع نشان میدهد که علیرغم نوآوریها در بهرهوری هواپیما ازجمله موتور هواپیما، هنوز پس از گذشت دههها رشد انتشار گاز مونواکسید کربن از سوی صنعت هوایی ادامه دارد. این موضوع به دلیل آن است که انتشار گازهای ناشی از صنعت هوایی هنوز نتوانسته از قواعد و ضوابط بینالمللی تبعیت کند. ضمن اینکه فقدان اعمال مالیات بر روی سوخت هواپیماها در سراسر جهان و هزینههای کمتر باعث شده تا بلیت هواپیما یکی از بلیتهای پرطرفدار در میان شیوههای متفاوت حملونقل باشد.

تأثیرات زیستمحیطی سفر با هواپیما چگونه اتفاق میافتد؟

تغییرات آب و هوایی
بیشتر شکلهای صنعت هوایی نیز مانند تمام فعالیتهای بشر که مستلزم استفاده از سوخت و اشتعال هستند، دیاکسید کربن و دیگر گازهای گلخانهای را وارد فضای جو کرده که به افزایش گرمایش زمین و اسیدی سازی اقیانوسها میانجامد. بهویژه اینکه نگرانیها به خاطر حجم بالای پروازهای هوایی و رشد روزافزون آن، بیشتر شده است. آمارها نشان میدهد که در سطح جهان روزانه 8.3 میلیون نفر بلیت هواپیما میخرند که این میزان نسبت به سال 1999، دو برابر شده است. تنها شرکتهای هوایی آمریکایی در طول 12 ماه بین اکتبر 2013 تا سپتامبر 2014، 16.2 میلیارد گالن سوخت مصرف کردهاند.
اگرچه مهمترین گاز گلخانهای که از سوی هواپیماها در پروازها خارج میشود دیاکسید کربن است، دیگر گازها نیز شامل اکسید نیتریک، دیاکسید نیتروژن، بخارآب و سولفور اکسید میشود.

آلودگی صوتی 
آلودگی صدا در حقیقت صدایی است که در طول مراحل مختلف پرواز از هواپیما خارج میشود. درواقع تولید صدا از هواپیماها را میتوان به سه دسته تقسیم کرد
 آلودگی صوتی مکانیکی که از چرخش بخشهای موتور به وجود آمده و زمانی که پرههای فَن بهسرعت مافوق صوت میرسند، بیشتر به گوش میرسد
 آلودگی صوتی آئرودینامیک که ناشی از جریان یافتن هوا در سطح هواپیما بهویژه در هنگام پرواز در ارتفاع پایین با سرعت زیاد هست.
 آلودگی صوتی ناشی از دستگاههای هواپیما مانند کاکایت، اتاقک، دستگاههای تهویه و واحدهای قدرت کمکی....

آلودگی آب
فرودگاهها میتوانند بهواسطه استفاده بینهایت از سوختهای جت، روغنهای روان کننده و دیگر مواد شیمیایی به میزان قابلتوجهی آب را آلوده کنند. برای نمونه استفاده از ضدیخها در هوای سرد میتواند به آلودگی وسیع آب منجر شود. چراکه بیشتر این مایعات که بهطور مداوم در هواپیماها مورداستفاده قرار میگیرند، به زمین ریخته و از طریق جریانهای کوچک آب به رودخانهها یا دریاچههای مجاور سرازیر میشوند. اگرچه فرودگاهها برای جلوگیری از آلودگی ناشی از مواد شیمیایی و کاهش تأثیرات نشت این مواد، به تجهیزات لازم مجهز هستند.
شاخص کیفیت هوا
شاخص کیفیت هوا در حقیقت عددی است که دولتها برای نشان دادن میزان پاکی یا آلودگی هوا به عموم از آن استفاده میکنند. سفرهای هوایی نیز میتوانند تأثیرات مخربی بر روی این شاخص داشته باشند که از طرق زیر اتفاق میافتد.

انتشار ذرات جامد 
یکی از آثار مخرب موتور هواپیماها بر روی شاخص کیفیت هوا انتشار ذرات بسیار ریزی است که در هنگام عملیات نزدیک به سطح زمین مانند برخاستن، نشستن، کم کردن فاصله و بالا رفتن اتفاق میافتد. دیگر منابع انتشار این ذرات بسیار ریز نیز عبارتاند از تجهیزات پشتیبانی درروی زمین که در پایانهها فعالیت میکنند. بر اساس تحقیقی که پیرامون شاخص کیفیت هوا در سال 2014 به انجام رسید؛ تأثیر این نواحی از ذرات بسیار ریزی که در هنگام نشستوبرخاست در فرودگاه بینالمللی لوسآنجلس آزادشده، بسیار بیشتر از حد تصور است. بهطورمعمول انتشار این ذرات در هنگام برخاستن هواپیما بین 10 تا 15 در هر کیلوگرم سوخت مصرفشده است.

انتشار سرب
در دنیا نزدیک به 167 هزار هواپیما با موتور پیستونی وجود دارند که سهچهارم آنها هواپیماهای شخصی در آمریکا هستند. این تعداد هواپیما به خاطر مصرف سوختهای سربی، میزان زیادی سرب را وارد هوا کردهاند. طی سالهای 1970 تا 2007 و بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیطزیست تنها هواپیماهای عمومی مسافربری 34 هزار تن سرب را وارد جو کردهاند.
خبر بد این است که اداره هوانوردی فدرال سرب را بهعنوان تهدید زیستمحیطی جدی تلقی کرده است. این سازمان اعلام کرده که سرب در صورت وارد شدن به بدن از طریق تنفس تأثیرات مخربی روی سیستم عصبی، گلبولهای قرمز خونی، سیستم قلبی-عروقی و نیز سیستم ایمنی دارد. این امر بهویژه در مورد نوزادان و کودکانی که حتی نسبت به سطوح پایین سرب حساس هستند، منجر به اختلالات یادگیری، رفتاری، بهره هوشی پایینتر و اوتیسم میشود.

تیم تحریریه پاکزی | یک‌شنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۸

نظرات

هنوز هیچ دیدگاهی برای این مطلب ارسال نشده است.

ارسال نظر

پاکزی را در شبکه های اجتماعی:
لینک فیسبوک پاکزی
لینک لینکدین پاکزی
لینک اینستاگرام پاکزی
لینک تلگرام پاکزی
لینک توییتر پاکزی

کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به شرکت اکسون ویژن سیستم میباشد.